fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

hatálybalépés napja: 2020.09.17.

Preambulum

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mivel megrendelése véglegesítésével Ön el kell fogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné megbeszélni, kérjük, vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Patinás Pálinka Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 29. fszt. 8A.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-342944

Adószám: 26752941-2-42

Képviselő: Tóth Zoltán és Lakatos Marcell ügyvezetők

Telefonszám: +36 70 3175841

E-mail: lakatos.marcell@patinaspalinka.hu

Panaszügyintézés elérhetőségei (telefon, e-mail): +36 70 3175841 info@patinaspalinka.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Do Média Kft.

Székhely: H-2500, Esztergom, Petőfi Sándor u. 31

Telefonszám: +36 33 999 616

E-mail: hello@domdom.hu

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen;

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő, az Eladótól eltérő Fogyasztó vagy Vállalkozás. Eladó felhívja vásárlói figyelmét, hogy Honlapján kizárólag magáncélra értékesíti Termékeit, viszonteladók részére külön megállapodás keretében lehetséges a Termékbeszerzés;

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő, a Honlapon feltüntetett Termék megvásárlására irányuló adásvételi szerződés;

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül; 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi; 

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Vonatkozó jogszabályok

A Felek között létrejövő jogviszonyra Magyarország jogszabályai irányadóak, különösen az alábbiak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv);

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A Felek között létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Eladó és a Vevő jogait és kötelezettségeit, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Vevő megrendelésének véglegesítését megelőzően köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az Eladó webáruházán keresztül történő vásárlásával a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, mely maradéktalanul a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A Szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

A Honlapon feltüntetett árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő a Termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Eladó adatainál feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó (Vevő) neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás (Eladó) nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154, 20/283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 500

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000,  06-82-501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

E-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

Telefon: 30/9566-708

 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének 14. cikke alapján az Eladó a fogyasztók tájékoztatásának az alábbiakban tesz eleget:

 

A rendelet alapján a Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

Az Eladó Honlapja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében olyan művészeti alkotásnak minősül, mely szerzői jogi védelem alatt áll. Ennek értelmében tilos a Honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  Honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Jelen ÁSZF valamely pontjának hiányossága vagy a jogszabályváltozások folytán hatálytalanná válása nem eredményezi az az alapján a Felek között létrejövő adásvételi szerződések érvénytelenségét. Ez esetben a hatálytalan vagy hiányos rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladó nem veti alá magát külön magatartási kódexnek.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A Honlapon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes Termékeknél szereplő leírások tartalmaznak tájékoztatást. 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vevőnek a megrendelés folyamata során a megrendelés véglegesítése előtt mindvégig lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Eladó felhívja ugyanakkor a Vevő figyelmét, hogy a Vevő felelőssége az általa megadott adatok helyes bevitele a megrendelés során, mivel a megadott adatok alapján kerül a Vevő részére a számla kiállításra, illetve szállításra a Termék. Vevő megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbevitelből, vagy a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre terhelni. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Eladó felhívja továbbá a Vevő figyelmét, hogy a Vevő által rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár;
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árral rendelkező Terméket Eladó nem köteles e hibás áron értékesíteni a Vevő számára.

 

A webshop használata

Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy weboldalunkat az Eladó által értékesített Termékek miatt kizárólag 18. éven felüli személyek látogathatják és kezdeményezhetnek azon vásárlásokat.

A Termék kiválasztása

A Vevő a Honlapon görgetéssel vagy a „Pálinkáink” menüpontra kattintva érheti el a vásárlási felületet.  A Vevő a kiválasztott Termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt Terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Honlap jobb oldalán található úgynevezett lebegő kosár ikonra kattintva a „Megnézem a kosarat” gombra kattintással láthatóvá válnak a kosárban lévő Termékek. Ennek frissülése után folytathatja a Vevő a vásárlást. A Kosár felületén találhatóak a vásárlás során kosárba helyezett Termékek, valamint a számla végösszege és a szállítási költség. Itt ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatóak, javíthatóak. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A Kosár tartalma a következőképpen módosítható: a Termék megrendelésének törlése a Termék képe melletti „X” gombra kattintással érhető el, míg a Termék mennyiségét a mennyiség oszlopnál található gombok segítségével vagy az oszlopban jelölt mennyiség felülírásával lehet módosítani.

Amennyiben a Vevő rendelkezik kuponkóddal, ezt szintén ezen a felületen adhatja meg, melynek során kapott kedvezmény a teljes rendelésére fog vonatkozni. A kuponnal járó kedvezmény kizárólag az érintett Termékek mindenkori eladási árára vonatkozik, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra (pl.: szállítás) a kedvezmény nem terjed ki.

A rendelés elküldése

Ha a Vevő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett Termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a „Pénztár” gombra.

 

A Pénztár oldalon a Vevő köteles megadni a számlázáshoz szükséges adatait, valamint elfogadni az Eladó Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési tájékoztatóját, melyek megtételét követően a Honlap átnavigálja a Vevőt pénzügyi partnere fizetési oldalára.

A Honlapon a Vevőnek lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közül választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha a Vevő korábban már regisztrált a Honlapra, úgy újabb belépéskor ismételten megadja a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Vevőnek már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vevő a nevét, valamint a számlázási és szállítási címét köteles megadni.

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt Termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek. Eladó felhívja vásárlói figyelmét, hogy Honlapján kizárólag magáncélra lehetséges a Termékbeszerzés. Ennek értelmében feltűnően nagy mennyiségű Termék rendelése esetén az Eladó felveszi a Vevővel a kapcsolatot a Termékek kiszállítását megelőzően. Amennyiben e kapcsolatfelvétel során világossá válik Eladó számára, hogy a Vevő a Termékeket továbbértékesítési céllal kívánja vásárolni, Eladó jogosult a Szerződéstől elállni és a Vevő által megfizetett összeget a Termékek leszállítása nélkül visszautalni a Vevő részére. Vevő ezzel kapcsolatosan kárigénnyel nem élhet az Eladó irányába.

A Vevő a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát az Eladó részére megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevőt a megrendelés megtételétől számított 48 órás időtartamban köti az ajánlata. Amennyiben ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről a Vevő először egy automata visszajelzést kap, hogy a megrendelés a Honlapon keresztül megérkezett az Eladóhoz, egyben tartalmazva a Vevő által megadott adatokat, azzal a tájékoztatással, hogy a Vevő által megrendelt Termékek összekészítését az Eladó megkezdte. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés személyes adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), ez esetben köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – az Eladó részére e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel az Eladóval a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg az Eladó rendszerébe.

Az Eladó visszaigazoló e-mailjét követően a Vevő egy második e-mail útján kap értesítést az Eladó szállító partnerétől, mely tartalmazza, hogy a Vevő által megrendelt Termékek átadása megtörtént, illetőleg azokat várhatóan mikor szállítja ki a futár a Vevő részére. 

 

Számla kiállítás

A hatályos törvényi szabályzás értelmében az Eladó minden belföldi adószámmal rendelkező adóalanynak kiállított számlával kapcsolatosan, annak ÁFA tartalomtól függetlenül, adatszolgáltatásra köteles. Az Eladó webáruházában van lehetőség a számlázási módnál mind magánszemélyként, mind cégként történő vásárlásra. Az utóbbi esetben az ÁFA törvény szerinti adatok, kiemelten az adószám, megadása kötelező. A számlázi adatok kitöltésekor az adószám pontos megadása a Vevő kötelessége, ennek elmulasztása vagy téves megadása esetén a számla utólag nem pótolható vagy javítható, így a kapott bizonylat ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas (még akkor sem ha a számla cégnévre szól). Az esetlegesen hibásan vagy hiányosan megadott adatokból keletkező esetleges bírságért vagy egyéb kárért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Termékek kifizetése

A Honlapon kizárólag SimplePay használatával van lehetőség a Termékek kifizetésére.

A „Megrendelem” gombra kattintással a rendszer továbblépteti a Vevőt az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer továbblépését követően a fizetésre a Simple Pay ÁSZF-ének rendelkezései vonatkoznak (link). A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP on-line kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vevő a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.

A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal e-mailben küld visszaigazolást, ez azonban nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, melyről a Vevő az Eladótól kap visszaigazoló e-mailt.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Eladó nem vállal felelősséget. A Vevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. E-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért a Vevő felel.

Átvételi módok, átvételi díjak

Futárszolgálat

Az Eladó Termékeit futárszolgálat útján tudja továbbítani a Vevő részére. A Termékek kiszállítására ennek megfelelően az Eladó partnerének szerződési feltételei vonatkoznak.

A futárszolgálat adatai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Szerződéses feltételei a következő linken elérhetőek: Link

A házhoz szállítás költsége: 1500 Ft

Ingyenes a házhoz szállítás:

 • Budapesten: 20 000 Ft feletti rendelés esetén
 • Vidéken: 20 000 Ft feletti rendelés esetén

A kiszállítás a Vevő által a megrendeléskor megadott szállítási címre történik. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben a Vevő ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért a Vevő felelős.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. 

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

 

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vevőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt Termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. Ilyen vásárlások esetén a szállítás díja az Eladó szerződéses partnere szerint meghatározott díjakon történik.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Vevő tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel.

Eladó nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, valamint a Vevőnek e követelményekkel kapcsolatos tájékoztatásának.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg. Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

A Termék kiszállítása ez esetben is csak futárszolgálat útján lehetséges.

A Vevő elállási joga

 

Tájékoztató a fogyasztó Vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a Terméknek,
 3. ab) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott Terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja:

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azonban a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre, melyeket az Eladó nem köteles megtéríteni.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Eladó visszatérítési kötelezettsége. 

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket az Eladónak nem áll módjában elfogadni. 

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A Termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Eladónak az utánvéttel vagy portósan visszaküldött Terméket nem áll módjában átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállás vagy felmondás jogának gykorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából – kivéve a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokat vagy Termékeket;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Patinás Pálinka Korlátolt Felelősségű Társaság nevű vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vevő a Terméket átveszi.

 

hu_HUHungarian
0
Kosár
 • No products in the cart.